Journal

การสารวจปรสิตที่ซี่เหงือกของปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus)จากแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
11
1
55-66
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-