โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, exดร. สรินธร วิญญูประดิษฐ์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "TRAFFIC IMPACT ASSESSMENT OF LARGE-SCALE WATER IRRIGATION PROJECT", The 4th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2013), 25 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exนางสาว สปรัชญ์ กันธิพันธ์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสายรองของกรมทางหลวงชนบท กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exสปรัชญ์ กันธิพันธ์, exสิรภพ จึงสมาน, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, exดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์, exดร.ปรีชา โสภารัตน์, "การวิเคราะห์บทบาททางหลวงชนบทในบริบทการเป็นโครงข่ายสนับสนุน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013
2013 exวสันต์ แสงธรรมากิจกุล, exสิรภพ จึงสมาน, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, exดร. ชาครีย์ บำรุงวงศ์, exจุติพงศ์ พาราพันธกุล, "การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาระดับความสำคัญของถนนกรมทางหลวงชนบท", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013