การขนส่งลองกองเพื่อการส่งออกในระดับการค้าไปประเทศจีนโดยทางเรือ

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Understanding Fruit Drop Behavior in Longkong (Aglaia dookoo Griff.) Led to Possibility of Exporting by Sea", The 2nd Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems., 4 ธันวาคม 2013, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2013 exS. Pannasee, O. Pleumjit, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of Ethyl Formate Fumigation on Insects Disinfestation and Quality of Longkong", The 2nd Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems., 4 - 6 ธันวาคม 2013, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 2
2013 inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exนายยศพล ผลาพล, exนายนพดล เกิดดอนแฝก, exนางนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร, exนายเจริญ ขุนพรม, exภัคธร ลาภบริบูรณ์, "การทดสอบการส่งออกลองกองไปประเทศจีนโดยทางเรือ", Longkong Export Trial to China by Sea, 22 สิงหาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exน.ส.อรวรรณ ปลื้มจิตร์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "การหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว มีสาเหตุจากเอทิลีนที่ลองกองผลิตขึ้นจากการกระตุ้นของเชื้อรา", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 สิงหาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย