Conference

Article
การหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว มีสาเหตุจากเอทิลีนที่ลองกองผลิตขึ้นจากการกระตุ้นของเชื้อรา
Conference
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
22 สิงหาคม 2013
Location
ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-