การห่อหุ้มระดับนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต

Publish Year International Journal 2
2016 exSongtipya, L., exThies, M.C., inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Effect of rapid expansion of subcritical solutions processing conditions on loading capacity of tetrahydrocurcumin encapsulated in poly(l-lactide) particles", Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 113, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 119-127
2013 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวลดาวัลย์ สงฆ์ทิพย์, "Effect of concentration and degree of saturation on co-precipitation of catechin and poly(L-lactide) by the RESOLV process", The journal of supercritical fluids, ปีที่ 2013(75), ฉบับที่ -, มีนาคม 2013, หน้า 72-80
Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวลดาวัลย์ สงทิพย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Influence of Rapid Exapansion Processing Conditions on Co-precipitation of Catechin and Polylactide Nanoparticles", 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit, 1 - 5 เมษายน 2013, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2014 exLadawan songtipya, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exKalyanam Nagabhushanam, exMuhammed Majeed, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Nanoencapsulation of tetrahydrocurcumin in poly(L-lactide) nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Process", Macro 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย