การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารสัตว์

Publish Year International Journal 1
2012 exEncarnacion, A.B., exFagutao, F., inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exHirono, I., exOhshima, T., "Application of ergothioneine-rich extract from an edible mushroom Flammulina velutipes for melanosis prevention in shrimp, Penaeus monodon and Litopenaeus vannamei", Food Research International, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 232-237
Publish Year International Conference 7
2014 inนางอรทัย จินตสถาพร, exนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพเนื้อไก่", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, exนางสาวสุดา คล่องชัยภูมิ, inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายภาพ เคมี และลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่จากน้าสกัดจากเห็ดนางฟ้า", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exRiza Rahman Hakim, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Supplemental Nang fa Mushroom (Pleurotus sp.) in Pangasius Catfish (Pangasius hypophthalmus) Diets: Effect on Immunity and Fillet Quality", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exChonlakan Khawnavarak, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exToshiaki Ohshima, "Supplemental Sarjor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju) Extract in Pangasius catfish (Pangasianodon hypophthalmus) Diets: Effect on Immunity and Fillet Quality", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสำรวย มะลิถอด, "Effect of Antioxidant from Nang Fa Mushroom (Pleurotus sp.) on Meat Quality of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, Bangkok
2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exSauwanit Wutthikrairat, "Effect of Antioxidant from Nang Fa Mushroom (Pleurotus sp.) on Sensory Characteristics of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, Bangkok
2011 exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effect ofenokitake mushroom extracts supplementation in broiler diets onmeat quality", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011)., 26 - 29 กรกฎาคม 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "รูปแบบการแปรสภาพนกกระทาขุนต่อคุณภาพเนื้อที่เก็บรักษาแบบแช่แย็นและแช่แข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำสกัดเห็ดนางฟ้า ต่อคุณภาพซาก และเนื้อของนกกระทา", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย