ผลของการใช้พืชสมุนไพรในอาหารก้อนคุณภาพสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และนิเวศวิทยารูเมนของกระบือเลี้ยงปล่อยแทะเล็ม