โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี

Publish Year International Journal 1
2015 exดร.เฉลียว เกตุแก้ว, exMana Philphud, exTossapol Sungthong, exWiriya Rachawong, ex Putchong Kalong, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Losses in Power Distribution Transformers", International Journal of Advanced Culture Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 144-148
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสียงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการให้คะแนนตามน้ำหนัก", วิศวกรรมสาร มก. ฉ.86 ปี 26 ตค-ธค.56, ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 21-36
Publish Year International Conference 1
2014 exนันทิยา ชันบุตร, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Spinning Reserve for Wind Power Uncertainty by Unit Commitment with EENS Constraint", The 5th Annual IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technology, 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2014, วอชิงตัน ดี.ซี. อื่นๆ สหรัฐอเมริกา