การออกแบบและพัฒนาวิทยุบังคับสำหรับควบคุมกระบือ

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชวโรจน์ ใจสิน, "A Feasibility Study on Using Smartphones via Bluetooth for Commanding Buffalos", 3rd International Conference on “Sustainable Development Initiatives in South East Asia, 7 - 8 พฤศจิกายน 2022, Kathmandu ราชอาณาจักรเนปาล