โครงการส่งเสริมการคัดเเยกขยะรีไซเคิลด้วยกล่องฝึกรีไซเคิลเเนวตั้ง

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, "การเชื่อมโยงการวิจัยเเละนวัตกรรมสีเขียวทำอย่างไร", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 163-163
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้ตู้ฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิลแนวตั้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ", การจัดประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4, 6 - 7 กันยายน 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, "สื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 : “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร” 19-21 มกราคม 2554, 19 - 21 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย