Conference

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 : “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร” 19-21 มกราคม 2554
ชาติ
19 - 21 มกราคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-