การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ

Publish Year National Journal 2
2012 exธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แปซิฟิค 999", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 29-41
2011 exเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ, "การใช้ประโยชน์ของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในดินชุดดินกำแพงแสน", วิทยาสารเกษตรกำแพงแสน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1-11
Publish Year National Conference 3
2012 exปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาลินี คงสุด, "ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายวิชญ์ ชินธรรมมิตร, "ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวกัญณัฎฐ์ ภรณ์สิริภัสร์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายวิชญ์ ชินธรรมมิตร, "ผลของปุ๋ยหมักกากสบู่ดำต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย