การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการย้อมสีธรรมชาติ

Publish Year International Journal 21
2016 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exChintana Saiwan, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exNattaya Punrattanasin, exKamolkan Sriharuksa, exCharoon Klaichoi, exMonthon Nakpathom, "Eco-Dyeing of Silk Fabric with Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz Bark as a Source of Natural Dye by using The Padding Technique", Journal of Natural Fibers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 65-76
2016 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exNattaya Punrattanasin, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exBuppha Somboon, exNootsara Narumol, exMonthon Nakpathom, "DYEING, FASTNESS AND UV PROTECTION PROPERTIES OF COTTON FABRIC DYED WITH MANGROVE BARK EXTRACT", CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 163-171
2016 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exCharoon Klaicho, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exPornphanit Sasivatchutikool, "Dyeing of Nylon Fabric with Natural Dye from Cassia Fistula Fruit: A Research on Effect Metal Mordants Concentration", Materials Science Forum, ปีที่ 857, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 487-490
2016 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exKongkiat Maha-in, exRattanaphol Mongkholrattanasit, ex Charoon Klaichoi, exWiphawan Pimklang, exPanida Buathong, "Dyeing Silk Fabric with Natural Dye from Longan Leaves Using Simultaneous Mordanting Method", Materials Science Forum, ปีที่ 857, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 491-494
2016 exCharoon Klaichoi, exRattanaphol Mongkholrattanasit, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Batik on Cotton Fabric Using Pigment Dyes", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 848, ฉบับที่ -, มีนาคม 2016, หน้า 154-157
2015 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exChintana Saiwan, exCharoon Klaichoi, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exPornphanit Sasivatchutikool, "UV-Protection Property of Silk Fabric Dyed with Natural Indigo by Using Padding Technique: A Focus on Effect of Ferrous Sulfate Mordant", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 804, ตุลาคม 2015, หน้า 217-220
2015 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exCharoon Klaichoie, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exChintana Saiwan, exNattaya Punrattanasin, exKamolkan Sriharuksa, exMonthon Nakpathom, "Ecological dyeing of silk fabric with lac dye by using padding techniques", The Journal of The Textile Institute, ปีที่ 106, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า 1106-1114
2014 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "An Evaluation of UV Protection Imparted by Wool Fabric Dyed with Natural Dye from Eucalyptus Leaf", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 2014, ฉบับที่ 41, พฤษภาคม 2014, หน้า 1208-1219
2014 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exNuttanan Sasivatchutikool, exNattaya Punrattanasin, "Natural Dye from Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz Bark and Application on Silk Fabric by Using Pad-batch Dyeing: A study on mordant concentrations efficiency", Advanced Materials Research , ปีที่ 2014, ฉบับที่ 884-885, มกราคม 2014, หน้า 216-219
2014 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exNuttanan Sasivatchutikool, "UV Protection Property of Colorant from Lac for Silk Fabric Dyeing by Cold Pad-batch: The Influence of Metal Mordants Concentration", Advanced Materials Research , ปีที่ 2014, ฉบับที่ 884-885, มกราคม 2014, หน้า 257-260
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exCharoon Klaichoi, exJunyar Sarnium, exPichitphol Jareonsapyanant, exNuttanan Sasivatchutikool, exJitti Pattavanitch, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Effect of dye concentration on UV protection property of silk fabric dyed with purple corn cob using pre-mordanting method", Advanced Materials Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 508-511
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exCharoon Klaichoi, exMonthon Nakpathom, exJitti Pattavanitch, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Research on Pad-Dry Dyeing and Ultraviolet Protection of Silk Fabric Using Dyes Extracted from Laccifer Lacca Kerr", Advanced Materials Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 512-515
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exCharoon Klaichoi, exThaweporn Tomkom, exNuttanan Sasivatchutikool, exYanisa Laoong-u-thai, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Study on Colour Activity of Silk Fabric Dyed with Purple Corn Cob: A Research on Effect of Metal Mordants Concentration Using Post- Mordanting Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 516-519
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exKongkiat Maha-in, exCharoon Klaichoi, exWiphawan Pimklang, exPanida Buathong, exWancheng Sittikijyothin, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Colorimetric Study on Silk Dyeing with the Extracted Dye from Longan Leaves Using Pre-Mordanting Technique: A research on Effect of Mordant Concentration", Advanced Materials Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 499-502
2014 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exNattaya Punrattanasin, exKamolkarn Sriharyksa, exYanisa Laoong-u-thai, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Dyeing of Silk Fabrics with Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz Bark: Comparison of Fastness Properties and Colour Strength by Padding and Post-Mordanting Technique", Advanced Material Research, ปีที่ 1010-1012, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2014, หน้า 503-507
2013 exRattanaphol Mongkolrattanasit, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exNattaya Punrattanasin, exCharoon Klaichoi, exKamolkan Sriharuksa, exMonthon Nakphathom, "Dyeing Studies with Eucalyptus, Quercetin, Rutin, and Tannin: A Research on Effect of Ferrous Sulfate Mordant", Journal of Textiles, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2013
2013 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exRattanaphol Mongkolrattanasit, exNattaya Punrattanasin, exMonthon Nakphathom, exBuppha Somboon, exNootsara Narumol, "Silk fabric dyeing with natural dye from mangrove bark (Rhizophoraapiculata Blume) extract", Industrial Crops and Products, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 49, สิงหาคม 2013, หน้า 122-129
2013 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exCharoon Klaichoi, exNuttanan Sasivatchutikool, "An Evaluation of UV Protection Property of Silk Fabric Dyed with Mangrove Bark (Rhizophora apiculata Blume) Extract", Advanced Materials Research, ปีที่ 821-822, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 560-563
2013 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exKittisak Ariyakuare, exTuernchai Limtrakool, exChintana Saiwan, exNattaya Punrattanasin, exKamolkan Sriharuksa, exMonthon Nakpathom, "An Evaluation of Silk Fabric Dyed with Lac dye by Using Pad-dry Technique. A Research on Effect of Mordant Concentration", Advanced Materials Research, ปีที่ 821-822, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 569-572
2013 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exCharoon Klaichoi, exChintana Saiwan, exNattaya Punrattanasin, exKamolkan Sriharuksa, exMonthon Nakpathom, "UV Protection and Fastness Properties of Silk fabric dyed with Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz bark by Using Pad-dry Technique. A Focus on Effect of Mordant Concentration", Advanced Materials Research, ปีที่ 821-822, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 573-576
2013 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exWirat Wongphakdee, exJarmila Studni?kov?, "Eco-friendly Dyeing and UV Protection Properties of Wool Fabric Using Natural Dye from Eucalyptus", Research Journal of Textile and Apparel, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2013, หน้า 29-37
Publish Year International Conference 9
2013 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exJintana Sasiwan, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exNattaya Punrattanasin, exKamolkarn Sriharyksa, exMonthon Makpathom, "Assessment of silk fabric dyed with lac dye by using pad-batch technique. A research on effect of mordant concentration", The 4 th Rajamangala University of Technology International Conference “Technology & Innovation Development for Sustainability, 15 - 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exJintana Sasiwan, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exNattaya Punrattanasin, exKamolkarn Sriharyksa, exMonthon Makpathom, "Research on UV protection of silk fabric dyed with Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz bark by using pad-batch technique. A focus on effect of mordant concentration", The 4 th Rajamangala University of Technology International Conference “Technology & Innovation Development for Sustainability, 15 - 16 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exJintana Saiwan, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exNattaya Punrattanasin, exKamolkarn Sriharuksa, exMonthon Nakpathom, "Enhancing the UV protection property of silk fabric dyed with lac dye by using pad-batch technique", The 2nd International Textiles and Costume Congress 2013, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exJaroon Klachoi, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exSupansa Deeyoung, exSasithorn Phisuttirat, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "PRINTING AND FASTNESS PROPERTIES OF SILK FABRIC PRINTED WITH PIGMENT DYE AND FLOUR OF WILD TARO(COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT)", The 2nd International Textiles and Costume Congress 2013, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exJaroon Klaichoi, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exNattanan Sasivatchutikool, "An Evaluation of UV Protection Property of Silk Fabric Dyed with Mangrove Bark (Rhizophoraapiculata Blume) Extract", 2013 International Conference on Textile Engineering and Materials & 2013 International Conference on Applied Mechanics, Materials and Manufacturing, 24 - 25 สิงหาคม 2013, Dalian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 exRattanaphol Mongkholrattanasit, exKittisak Ariyakuare, exTuernchai Limtrakool, exChintana Saiwan, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exNattaya Punrattanasin, ex Kamolkan Sriharuksa, exMonthon Nakpathom, "An Evaluation of Silk Fabric Dyed with Lac dye by Using Pad-dry Technique. A Research on Effect of Mordant Concentration", 2013 International Conference on Textile Engineering and Materials & 2013 International Conference on Applied Mechanics, Materials and Manufacturing, 24 - 25 สิงหาคม 2013, Dalian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, "UV Protection Properties of Wool Fabrics Dyed with Eucalyptus Leaf Extract by the Padding Techniques", The 4th RMUTP International Conference: Textiles & Fashion, 3 - 4 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exRattanaphol Mongkolrattanasit, "Eco-Friendly of Textiles Dyieng and Printing with Natural Dyes", THE 4 th RMUTP INTERNATIONAL CONFERENCE: TEXTILES & FASHION, BANGKOK THAILAND , 3 - 4 กรกฎาคม 2012, สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
2011 inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Modification of Thai Silk: Cost Reduction and Market Retention", 2011 International Textiles and Costume Congress, 24 - 26 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2017 exนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, exณัฐนิช ดิษฐภาพร, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "การสกัดสีธรรมชาติจากฝักคูรและการประชุกต์ใช้ในการย้อมบนผ้าไหม", 55th KU Annual Conference, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exรัตนพล มงคลรัตนาสิทธื์, exจรูญ คล้ายจ้อย, exสุพรรณษา ดียัง, exศศิธร พิสุทธิ์รัตน์, "การพิมพ์ผ้าฝ้ายด้วยด้วยแป้งจากหัวบอนและสีปิ๊กเมนท์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน, 15 - 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย