Conference

Article
การสกัดสีธรรมชาติจากฝักคูรและการประชุกต์ใช้ในการย้อมบนผ้าไหม
Conference
55th KU Annual Conference (ISBN: 9786162783562)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-