วิธีการเตรียมวัตถุดิบของสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยเพื่อผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exSarayut Samutthiyakorn, exKunakorn Kaewmanee, exSongpol Patpitak, exJaruwan Vichaiprom, "Biodiesel and pretreatment method from Thai macroalgae", The 6th Asian Pacific Phycological Forum (APPF2011), 9-14 October 2011, Yeosu, Korea, 9 - 14 ตุลาคม 2011, Yeosu สาธารณรัฐเกาหลี