Conference

The 6th Asian Pacific Phycological Forum (APPF2011), 9-14 October 2011, Yeosu, Korea
นานาชาติ
9 - 14 ตุลาคม 2011
Yeosu สาธารณรัฐเกาหลี
-

Author

Output From Project

วิธีการเตรียมวัตถุดิบของสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยเพื่อผลิตไบโอดีเซล

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Asian Pacific Pgycological Society and The Korean Society of Phycology การใช้ประโยชน์ :เสนอองค์ความรู้ในกลุ่มสมาคม Asian Pacific Pgycological Society and The Korean Society of Phycology,9 ต.ค. 2011 - 14 ต.ค. 2011