การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช Phase II ปีที่ 2

Publish Year National Journal 2
2011 exนส. พนิดา ฐาตุจิรางค์กูล, exนางฉัฐพร คุ้นวงศ์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนส. พัชรา เข็ญคำ, "Identification of Restorer Gene in Chili Pepper (Capsicum annuum L.) cv. ‘83-168’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 153-163
2011 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างประชากรของแตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้างสายพันธุ์แท้ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011 - มกราคม 2012, หน้า 63-71
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inนางสมบูรณ์ บุญปรีชา, exนางสาวสุดาทิพย์ สุวรรณประเสริฐ, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมต้นแตงกวาแฮพลอยด์โดยใช้สาร oryzalin", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย