การศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2017 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้าใจและการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน", วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 17-32
2016 inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิตในจังหวัดชลบุรี", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 84-96
Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาวเตือนใจ แซ่หลี, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการรับรู้บรรยากาศในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงาน ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลงฉบัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4, 7 พฤษภาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย