Journal

ผลของความเข้าใจและการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
วารสารธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 1905713X)
9
1
17-32
มกราคม - มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-