การเปรียบเทียบสมบัติของออกซิซอลส์สีแดงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อนในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2546)