การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิต สตรอเบอรีดอยเชิงการค้า

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนางสาวศิวาภรณ์ หยองเอ่น, exนายสราวุธ ศรีวรรณา, "Strawberry Production and the Royal Project Foundation, Thailand", Journal of Developments in Sustainable Agriculture 10: 15-18 (2015), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 15-18
Publish Year National Conference 1
2010 inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การใช้อุณหภูมิต่ำกระตุ้นการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในสตรอเบอรี่ดอย", การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย