บทบาทของตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตก๊าซสังเคราะห์จากคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน

Publish Year International Journal 3
2014 exWaleeporn Donphai, exTakashi Kamegawa, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exHiromi Yamashita, "Reactivity of Ni-Carbon Nanofibers/Mesocellular Silica Composite Catalyst for Phenylacetylene Hydrogenation", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 53, ฉบับที่ 24, พฤษภาคม 2014, หน้า 10105-10111
2011 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of hierarchical meso-macroporous silica supports on Fischer-Tropsch synthesis using cobalt catalyst", Fuel Processing Technology, ปีที่ 92, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 1498-1505
2008 exTawkaew, S, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exSupothina, S, "Preparation and photocatalytic study of fibrous K0.3Ti4O7.3(OH)(1.7)-anatase TiO2 nanocomposite photocatalyst", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 111, ฉบับที่ 2-3, ตุลาคม 2008, หน้า 232-237
Publish Year National Conference 1
2012 exWaleeporn Donphai, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Catalytic performance of Ni/carbon nanotube-mesoporous silica composites for dry reforming reaction", The 3rd Research Symposium on Petrochemicals, and Materials Technology and the 18th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 24 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย