การศึกษาการเคลื่อนย้ายสารอะทราซีนในน้ำท่าและตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, "Atrazine Transport from The Maize (Zea mays L.) Cultivated Upland Soil inHuay Kapo Watershed, Nam Nao District, Phetchabun Province, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010, หน้า 119-127
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, exHirozumi Watanabe, "The Residues of Atrazine Herbicide in Stream Water and Stream Sediment in Huay Kapo Watershed, Phetchabun Province, Thailand", Environment and Natural Resource Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 42-52
2012 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, "Phytotoxicity of Atrazine Herbicide to Fresh Water Macrophyte Duckweed (Lemna perpusilla Torr.) in Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 16-27
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, exนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์, "การตกค้างและเคลื่อนย้ายสารกำจัดวัชพืชอะทราซีนในดินพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตะกอนดิน และน้ำท่าบริเวณลุ่มน้ำห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร