การสกัดและใช้ประโยชน์โพลีแซคคาไรด์จากผลสำรองในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูคืนรูป

Publish Year International Conference 1
2008 exChaninun Limpichutchawan, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Emulsifying properties of modified Malva nut gum with different protein content", 9th International Hydrocolloids Conference, 15 - 19 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 2
2011 exRadjai Porkunpoolsin, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting Viscosity of Malva Nut Gum and Its Utilization in Restructured Pork Patties", การประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, พัทธยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exรัดใจ ปคุณพูลสิน, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความหนืดของกัมสำรองและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์แพตตี้หมูขึ้นรูป", การประชุมนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 26 พฤษภาคม - 7 ตุลาคม 2011, ปทุมธานี ประเทศไทย