การผลิตโปรไบโอติกโดยใช้กาหมักแบบเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์ทีใช้แลคเตตและคุณสมบัติเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะจำลองของลำไส้ไก่

Publish Year International Journal 1
2008 exRatchadaporn Thongheam, exAunchulee Thongjub, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Probiotic Production by Mixed Culture of Lactic Acid Bacteria and Yeast", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 277-284
Publish Year National Conference 1
2008 exรัชฎาภรณ์ ทองเหม, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัญชุลี ทองจับ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมของแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย