การพัฒนาระบบพลาสมิดสำหรับการผลิตไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกจากเซลล์เพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค reverse genetics

Publish Year International Journal 3
2010 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exNanakorn, J., exWajjwalku, W., exWebby, R., inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, "First whole genome characterization of swine influenza virus subtype H3N2 in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 145, ฉบับที่ 3-4, ตุลาคม 2010, หน้า 230-244
2009 exWeingartl, HM, exAlbrecht, RA, exLager, KM, exBabiuk, S, exMarszal, P, exNeufeld, J, exEmbury-Hyatt, C, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exTumpey, TM, exGarcia-Sastre, A, exRicht, JA, "Experimental Infection of Pigs with the Human 1918 Pandemic Influenza Virus", JOURNAL OF VIROLOGY, ปีที่ 83, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2009, หน้า 4287-4296
2008 exChatsirin Nakharuthai, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Occurrence of swine influenza virus in swine with respiratory disease complex", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1045-1053
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exNattarat Thangthamniyom, exChutharat Lidchan, exWudtichai Manasatienkij, exNantawan Phecharat, exWorawidh Wajjwalku, "Development of reverse genetic system for the production of influenza A virus in cell lines", Bangkok International Conference on Avian Influenza 2008, 23 - 25 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exJinpanee Nanakorn, exWorawidh Wajjwalku, exNantawan Phetcharat, exWilairat Chumsing, "First Characterization of whole genome of swine influenza virus subtype H3N2 in Thailand", EID 2010-Thailand Conference on Emerging Infectious and Neglected Diseases, 3 - 4 มิถุนายน 2010, Pattaya, Chonburi กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย