การผลิตเอธานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน

Publish Year National Conference 2
2007 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPumiput P, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Production Process of Hydrolysate from Steam Explosion of Oil Palm Trunk for Xylitol Fermentation", การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. และทุน สกว.-บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)(The Thailand Research Fund TRF-MAG Congress) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund), 20 - 22 เมษายน 2007, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2006 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพิชญา ภูมิภัทร, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไซลิทอลจากไฮโดรไลเสทที่ได้จากการระเบิดต้นปาล์มน้ำมันด้วยไอน้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2006, อื่นๆ ประเทศไทย