การพัฒนากระบวนการแห้งผักและผลไม้โดยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับไมโครเวฟ

Publish Year International Journal 2
2010 exKanitta Pattanapa, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exWithida Chantrapornchai, exWeibiao Zhou, "Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solution on characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 9, กันยายน 2010, หน้า 1918-1924
2009 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exZhou, W, "Characterization of microwave vacuum drying and hot air drying of mint leaves (Mentha cordifolia Opiz ex Fresen)", Journal of Food Engineering, ปีที่ 91, ฉบับที่ 3, เมษายน 2009, หน้า 482-489
Publish Year International Conference 1
2009 exKanitta Pattanapa, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeibiao Zhou, "Effect of Osmotic Solutions on Qualities of Osmotically Dehydrated Mandarin cv. (Sai-Namphaung)", 11th Asean Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009
Publish Year National Conference 1
2009 exคณิตตา พัฒนาภา, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารออสโมซิสต่อคุณภาพของส้มสายน้ำผึ้งแช่อิ่มอบแห้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย