การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม

Publish Year International Journal 5
2011 inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWolschann, P, exKarpfen, A, exPungpo, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Systematic investigation on the binding of GW420867X as HIV-1 reverse transcriptase inhibitor", MONATSHEFTE FUR CHEMIE, ปีที่ 142, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 961-971
2009 inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThammaporn, R, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Use of 3D QSAR to investigate the mode of binding of pyrazinones to HIV-1 RT", MONATSHEFTE FUR CHEMIE, ปีที่ 140, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า 587-594
2009 exPimolpan Pithayanukul, exJiraporn Leanpolchareanchai, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular docking studies and anti-snake venom metalloproteinase activity of Thai mango seed kernel extract", Molecules, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กันยายน 2009, หน้า 3198-3213
2006 inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exRognan, D, "Design of nevirapine derivatives insensitive to the K103N and Y181CHIV-1 reverse transcriptase mutants", SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน 2006, หน้า 183-194
2006 exPungpo, P, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWolschann, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Computer-aided molecular design of highly potent HIV-1 RT inhibitors: 3D QSAR and molecular docking studies of efavirenz derivatives", SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2006, หน้า 353-370