- โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica LINN.) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exSawitree Tiwong, exBenjarach Thongyean, exRungtiwa Darak, exPornprasert Thamin, exWet Techa, "Improvement of Propagation by Hardwood Cuttings with and without Using Plastic Pavilions in Fig (Ficus carica L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 207-214
Publish Year National Conference 2
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การพัฒนาการขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งเนื้อแข็งของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) ด้วยการใช้และไม่ใช้กระโจมพลาสติก ", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนายกนกธร วงศ์กิตติ, exนายพรประเสริฐ ธรรมอินทร์, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการหลวง", การประชุมทางวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย