โครงการต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวสำหรับใช้งานประจำบ้าน

Publish Year National Conference 2
2008 exอรรถพล ศรีฟ้า, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Performace of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Stack Fabricated with Domestic Components", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exธีรพันธ์ สังข์ทอง, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Effect of Area Scaling up on Performance of a Proton Exchange Membrane Fuel Cell", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย