การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมะระขี้นกลดความสมบูรณ์พันธุ์ในหนูวิสตาร์แรทเพศผู้เพื่อเป็นยาคุมกำเนิดเพศชายชั่วคราว

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exRavicha Ploypattarapinyo, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reproductive toxicity of Momordica charantia ethanol seed extracts in male rats", Iranian Journal of Reproductive Medicine, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2014, หน้า 695-704
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exรวิชา พลอยภัทรภิญโญ, "ฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างอสุจิชั่วคราวและลดระดับเทสทอสเทอโรนของสารสกัดเมล็ดมะระขี้นกในหนูวิสตาร์แรท", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. , 16 - 17 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย