การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม

Publish Year National Journal 1
2007 exนภาพร สิงห์คนอง, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่มีต่อปริมาณและผลผลิตโปรตีนดิบของโสน 3 พันธุ์ ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยดินเปียกสลับแห้งร่วมกับพืช ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 174-187
Publish Year International Conference 1
2015 inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, exพนิตา โสต้อง, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, "Target Group Approach toward Knowledge Transferring Techniques of Environmental Education Program for Garbage Management", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย