การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองทั่วไปเพื่อช่วยในการจัดทำมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทย

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองทั่วไปเพื่อช่วยในการจัดทำมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทย", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2. วันที่ 4-10 ธันวาคม, 4 - 10 ธันวาคม 2006, นครปฐม ประเทศไทย