Conference

การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองทั่วไปเพื่อช่วยในการจัดทำมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทย
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2. วันที่ 4-10 ธันวาคม
ชาติ
4 - 10 ธันวาคม 2006
นครปฐม ประเทศไทย
-
-