การผลิตซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 จากเพอร์ไลต์และเถ้าแกลบ

Publish Year International Journal 2
2006 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exLohsoontom P., "Phase Diagram of Zeolite Synthesized from Perlite and Husk Ash", ScienceAsia, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2006, หน้า 13-16
2004 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exTeerapong Namto, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of ZSM-5 Zeolite from Lignite Fly Ash and Rice Husk Ash", Fuel Processing Technology, ปีที่ 85, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2004, หน้า 1623-1634
Publish Year National Conference 1
2005 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 จากไดอะตอมไมต์", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย