Conference

Article
การศึกษาแบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบทบาทของสังคม ในการบรรเทาปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยทำงานในเขตจังหวัดชลบุรี
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-