Conference

Article
การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การสัมมนาข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Date
26 - 27 มกราคม 1994
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-