Conference

การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2546
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงศรีราชา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน,17 ก.พ. 2006 - 18 ก.พ. 2006
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. (โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง),1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006