การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

Publish Year National Conference 6
2006 inนายลิขิต ชูชิต, inนายเฉลิมชัย อยู่สำราญ, "การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2547", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายลิขิต ชูชิต, inนายนิติพัฒน์ พลอยประดับ, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "การเปลี่ยนแปลงประชากรโคพีพอดบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายลิขิต ชูชิต, inนายเฉลิมชัย อยู่สำราญ, "การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2546", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inนายลิขิต ชูชิต, "การเปลี่ยนแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี 2545", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inนายลิขิต ชูชิต, inนายจำลอง โตอ่อน, inนายเฉลิมชัย อยู่สำราญ, "การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงปี 2544-2545 ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรกศาสตร์ , 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2002 inนายลิขิต ชูชิต, inนายเฉลิมชัย อยู่สำราญ, "การศึกษาแพลงก์ตอนที่เป็นกลุ่มเด่นในบริเวณอ่าศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงปี 2542-2543", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย