สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AquacultureBerried femaleBlue Swimming CrabBursatella leachiicannibalismCBSC programCeratium furcacommercial microalgaeCrab bankDynamicFeed costfeeding frequencygrowthgrowth performanceHatching rateIsochrysisKlongwan coastallight emitting diode (LED)MechanismmicroalgaeMicro-bubble generatornatural crab resources conservationNoctiluca ScintillansNursingPacific white shrimp aquaculturePortunus pelagicusPrachuap Khiri Khan BayPrachuap Khiri Khan ProvinceProduction costReproductionreproductive performanceSalinityShelterSriracha BaySurvival rateThalassiosira spp.Tilapiatrehaloseการตกตะกอนการประมงไดหมึกการประมงอวนครอบหมึกการเปลี่ยนแปลงการผลิตแพลงก์ตอนพืชการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งการเลี้ยงการเลี้ยงปูม้าการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ (Broodstoการวิเคราะห์ความเสี่ยงการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการวิเคราะห์ทางการเงินการสำรวจการสืบพันธุ์การให้อาหาร (Feeding)การอนุบาลการอนุบาลกุ้งขาวการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลการอนุรักษ์ (conserve)การอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติกำลังผลิตกำลังไฟกุ้งก้ามกรามกุ้งขาวไข่นอกกระดองคลอเรลลาความเค็มความหนาแน่นคีโตเซอรอสคุณภาพน้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชายฝั่งคลองวาฬต้นทุนค่าอาหาร Chanos chanosธนาคารปูม้าบ่อดินบ่อดิน Portunus pelagicusประชากรประสิทธิภาพการจับปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปูม้าปูม้า (Portunus pelagicus)แพลงก์ตอนพืชโรติเฟอร์วัสดุหลบซ่อนวัสดุหลบซ่อน (Shelter)สารรักษาสภาพเซลล์หมึกหลอดไดโอดหลอดไดโอด (LED)อัตราการจับสัตว์น้ำอัตราการเจริญเติบโตอัตราการฟักอัตราการรอดตายอัตรารอดอัตรารอดตายอ่าวประจวบอ่าวศรีราชา Dynamicอาหารอาหารเม็ดสำเร็จรูป

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (นักวิชาการประมง 5 คน, พนักงานประมง 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 86 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 46 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 75 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 75 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)