Conference

Article
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน brittle-1 ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพในการรับประทานที่ดี
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
9 - 11 มีนาคม 2006
Location
เมือง นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-