Conference

Article
การเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในต้นและผลของแตงเทศ 4 พันธุ์
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 9 พฤษภาคม 2009
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการการพัฒนาการผลิตผักโดยมาตรฐานการผลิตระบบ GAP เพื่อส่งครัวการบินไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Manangment,9 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป จ.พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลไปปรับใช้ในการจัดการปุ๋ยเพื่อผลิตแคนตาลูป,1 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของความชื้นในดินและธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตแตงเทศ แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010