Conference

Article
การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกต่อการต้านทานโรคแอนแทรคโนส
Conference
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
19 - 21 สิงหาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),31 ธ.ค. 2007 - 30 ธ.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร การใช้ประโยชน์ :ได้ screen พันธุ์พริกที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส จากผลการวิจัยได้พันธุ์พริกที่ต้านทานโรค และมีการบันทึกในฐานข้อมูล (database) ของศูนย์พืชผักเขตร้อน ซึ่งเป็นแหล่ง germplasm ที่เก็บรวบรวมเมล็ดพริกที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย,10 ก.ย. 2009 - 5 ม.ค. 2022