การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exจริยา สุนทร, "การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกต่อการต้านทานโรคแอนแทรคโนส", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 303-306
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exน.ส. จริยา สุนทร, "การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกต่อการต้านทานโรคแอนแทรคโนส", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 21 สิงหาคม 2009