Conference

Article
การจำลองการผลิตไบโอดีเซลแบบวิวิธพันธ์
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลในชุมชนและโรงงานขนาดเล็ก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต แหล่งทุน :กระทรวงพลังงาน,1 ต.ค. 2008 - 1 ธ.ค. 2010