Conference

การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ที่สร้างเอนเทอโรทอกซินและดื้อต่อยา methicillin และ vancomycin จากอาหารพร้อมบริโภค ภายในวิทยาเขตบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และตลาดสี่แยกเกษตร
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-