Conference

ความชุกทางซีรัมของการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะที่เลี้ยงในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะร่วมกับเซลล์เยื่อหุ้มข้อชนิดปฐมภูมิ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยวิจัย,1 ส.ค. 2012 - 31 ก.ค. 2015