Conference

Article
ผลของสารสกัดหยาบจากไลเคนเขตร้อนต่อการยับยั้งการเติบโตของราก่อโรคกาบใบแห้งของข้าวและราก่อโรคชนิดอื่น
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-