Person Image

  Education

  • Ph.D.(Plant Pathology), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2530
  • M.S.(Botany Mycology), University of Wisconsin, สหรัฐอเมริกา, 2514
  • กส.บ.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2511

  Expertise Cloud

  antagonistic testcoprophilous fungidistributiondiversityendophytic fungimarine-derived fungiMycorrhizaplant pathogenic fungiProductive performancepseudofischerinepyrenomycetespyripyropene ARadiationRatsRaw starchRelative selectivityReverse prenylated indole alkaloidsRhizoctoniaSamaesarnSartoryglabrinsSartorymensinsecondary metabolitesSeed germinationSelective white rotSEMSlime MoldSoedariaceoussoil fungisoilsSordariaccousSowsStrain NOI-1SucklingSuckling pigsugar millsugarcane bagassesugarcane bagasse residuessugarcane press mudSwineSynnemata Fungisynnematous fungitaxonomyThelotremataceaeThermoanaerobacterium sp.thermophilic fungithermotolerant fungithermotplerant/thermoresistant fungitissue cultureT-lymphocyteการป้องกันกำจัดโรคพืชการผลิตน้ำตาลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเสริมเอนไซม์เกาะลันตาไก่เนื้อความหลากหลายความหลากหลาย การใช้แระโยชน์ เชื้อรา ความหลากหลาย ราที่เจริญในน้ำความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ เชื้อรา ดินความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ เชื้อรา เอนคุณค่าทางอาหารเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์โคนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีชีววิธีเชื้อราเชื้อรา เอนโดไฟท์เชื้อราที่เจริญในอุณหภูมิสูงดิน ซากพืชดินตะกอนดีเอ็นเอไตรโครเดอร์มาแบคทีเรียชอบร้อนประสิทธิภาพปลายข้าวปะการังแป้งดิบผลผลิตน้ำนมพังงาพันธุ์ลูกผสมพืชป่าฟองน้ำมันสำปะหลังมูลสัตว์เม็ดเลือดไมคอร์ไรซาไมคอร์ไรซาของกล้วยไม้ยี่โถรังสีแกมมาราดินราทนความร้อนราทะเลราในน้ำและดิน รามูลสัตว์ราบนขอนไม้ผุรามูลสัตว์ราเอนโดไฟท์โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุกร

  Interest

  อนุกรมวิธานเชื้อรา ราวิทยา, ราในน้ำและดิน รามูลสัตว์, ราสาเหตุโรคพืช ราทนร้อน, ราเอนโดไฟท์, ไมคอร์ไรซาของกล้วยไม้

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 67 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1On the relationships of Paecilomyces sect. Isarioidea speciesLuangsa-Ard J., Luangsa-Ard J., Hywel-Jones N., Manoch L., Samson R., Samson R.2005Mycological Research
   109(5),pp. 581-589
   161
   2Sartorymensin, a new indole alkaloid, and new analogues of tryptoquivaline and fiscalins produced by Neosartorya siamensis (KUFC 6349)Buttachon S., Buttachon S., Chandrapatya A., Manoch L., Silva A., Gales L., Bruyère C., Kiss R., Kijjoa A.2012Tetrahedron
   68(15),pp. 3253-3262
   65
   3One hundred and seventy-five new species of Graphidaceae: Closing the gap or a drop in the bucket?Lücking R., Johnston M., Aptroot A., Kraichak E., Lendemer J., Boonpragob K., Cáceres M., Ertz D., Ferraro L., Jia Z., Kalb K., Kalb K., Mangold A., Manoch L., Mercado-Díaz J., Moncada B., Mongkolsuk P., Papong K., Parnmen S., Peláez R., Poengsungnoen V., Plata E., Saipunkaew W., Sipman H., Sutjaritturakan J., Sutjaritturakan J., Van Den Broeck D., Konrat M., Weerakoon G., Lumbsch H.2014Phytotaxa
   189(1),pp. 007-038
   63
   4Isolation and identification of Rhizoctonia-like fungi from roots of three orchid genera, Paphiopedilum, Dendrobium, and Cymbidium, collected in Chiang Rai and Chiang Mai provinces of ThailandNontachaiyapoom S., Sasirat S., Manoch L.2010Mycorrhiza
   20(7),pp. 459-471
   53
   5Bioactive meroditerpenes and indole alkaloids from the soil fungus Neosartorya fischeri (KUFC 6344), and the marine-derived fungi Neosartorya laciniosa (KUFC 7896) and Neosartorya tsunodae (KUFC 9213)Eamvijarn A., Eamvijarn A., Gomes N.M., Dethoup T., Dethoup T., Buaruang J., Manoch L., Silva A., Pedro M., Pedro M., Marini I., Roussis V., Kijjoa A.2013Tetrahedron
   69(40),pp. 8583-8591
   51
   6Merodrimanes and other constituents from Talaromyces thailandiasisDethoup T., Dethoup T., Manoch L., Kijjoa A., Pinto M., Gales L., Damas A., Silva A., Eaton G., Herz W.2007Journal of Natural Products
   70(7),pp. 1200-1202
   41
   7Secondary metabolites from a culture of the fungus Neosartorya pseudofischeri and their in vitro cytostatic activity in human cancer cellsEamvijarn A., Eamvijarn A., Kijjoa A., Bruyère C., Mathieu V., Manoch L., Lefranc F., Silva A., Kiss R., Herz W.2012Planta Medica
   78(16),pp. 1767-1776
   29
   8Evaluation of the selectivity of white rot isolates using near infrared spectroscopic techniquesFackler K., Fackler K., Schmutzer M., Schmutzer M., Manoch L., Schwanninger M., Hinterstoisser B., Ters T., Ters T., Messner K., Gradinger C., Gradinger C.2007Enzyme and Microbial Technology
   41(6-7),pp. 881-887
   28
   9Symbiotic seed germination of Grammatophyllum speciosum Blume and Dendrobium draconis Rchb. f., native orchids of ThailandNontachaiyapoom S., Sasirat S., Manoch L.2011Scientia Horticulturae
   130(1),pp. 303-308
   24
   10Bacillisporins D and E, new oxyphenalenone dimers from Talaromyces bacillisporusDethoup T., Dethoup T., Manoch L., Kijjoa A., Nascimento M., Puaparoj P., Silva A., Eaton G., Herz W.2006Planta Medica
   72(10),pp. 957-960
   23
   11Sartoryglabrins, analogs of ardeemins, from Neosartorya glabraKijjoa A., Santos S., Dethoup T., Manoch L., Almeida A.P., Almeida A.P., Vasconcelos M.H., Silva A., Gales L., Herz W.2011Natural Product Communications
   6(6),pp. 807-812
   22
   12Decomposition of sugarcane bagasse with lignocellulose-derived thermotolerant and thermoresistant Penicillia and AspergilliBoonyuen N., Manoch L., Luangsa-ard J.J., Piasai O., Chamswarng C., Chuaseeharonnachai C., Ueapattanakit J., Arnthong J., Sri-indrasutdhi V.2014International Biodeterioration and Biodegradation
   92,pp. 86-100
   17
   13A new Halophytophthora species, H. porrigovesica, from subtropical and tropical mangrovesNakagiri A., Ito T., Manoch L., Tanticharoen M.2001Mycoscience
   42(1),pp. 33-41
   16
   14Phylogenetic analysis reveals two morphologically unique new species in the genera Astrochapsa and Nitidochapsa (lichenized Ascomycota: Graphidaceae)Poengsungnoen V., Poengsungnoen V., Manoch L., Mongkolsuk P., Boonpragob K., Parnmen S., Lücking R., Tehler A., Lumbsch H.2014Phytotaxa
   189(1),pp. 268-281
   11
   15New species of graphidaceae from Loei Province, ThailandPoengsungnoen V., Poengsungnoen V., Manoch L., Mongkolsuk P., Kalb K., Kalb K.2014Phytotaxa
   189(1),pp. 255-267
   11
   16Aspergillus siamensis sp. nov. from soil in ThailandEamvijarn A., Manoch L., Chamswarng C., Piasai O., Visarathanonth N., Jennifer Luangsa-Ard J., Kijjoa A.2013Mycoscience
   54(6),pp. 401-405
   10
   17Molecular data support Pseudoparmelia as a distinct lineage related to Relicina and Relicinopsis (Ascomycota, Lecanorales)Buaruang K., Scharnagl K., Divakar P., Leavitt S., Crespo A., Nash T., Manoch L., Lücking R., Lumbsch H.2015Lichenologist
   47(1),pp. 43-49
   9
   18Coprophilous ascomycetes in ThailandJeamjitt O., Manoch L., Vlsarathanonth N., Chamswarng C., Watling R., Sharples G., Kijjoa A.2007Mycotaxon
   100,pp. 115-136
   6
   19Production, purification and properties of D-aminoacylase from a newly isolated Trichoderma sp. SKW-36Wakayama M., Kitahata S., Manoch L., Tachiki T., Yoshimune K., Moriguchi M.2004Process Biochemistry
   39(9),pp. 1119-1124
   6
   20Coprophilous ascomycetes from Phu Luang Wildlife Sanctuary and Khao Yai National Park in ThailandPiasai O., Manoch L.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 34-40
   6
   21Diversity and distribution of hyphomycetes from dung in ThailandJeamjitt O., Manoch L., Visarathanonth N., Chamswarng C.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(4),pp. 890-901
   5
   22Penicillium siamensis sp. nov., from Thailand soilManoch L., Ramírez C.1988Mycopathologia
   101(1),pp. 31-35
   5
   23Diversity of marine fungi in eastern ThailandDethoup T., Manoch L.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 100-106
   5
   24A potential use of Talaromyces species as biological agents against plant pathogenic fungiManoch L., Dethoup T.2011Thai Journal of Agricultural Science
   44(2),pp. 81-91
   4
   25Coniochaeta ligniaria an endophytic fungus from Baeckea frutescens and its antagonistic effects against plant pathogenic fungiKokaew J., Manoch L., Worapong J., Chamswarng C., Singburaudom N., Visarathanonth N., Piasai O., Strobel G.2011Thai Journal of Agricultural Science
   44(2),pp. 123-131
   4
   26Fungal occurrence on sugarcane filter cake and bagasse isolated from sugar refineries in ThailandBoonyuen N., Manoch L., Chamswarng C., Luangsa-ard J., Piasai O., Sri-indrasutdhi V., Ueapattanakit J., Chuaseeharonnachai C.2014Thai Journal of Agricultural Science
   47(2),pp. 77-86
   3
   27Efficacy of non-toxigenic isolates of aspergillus niger and A. tubingensis as biological control agents against toxigenic A. niger and plant pathogenic fungiAukkasarakul S., Aukkasarakul S., Chamswarng C., Piasai O., Chinaphuti A., Manoch L.2014Thai Journal of Agricultural Science
   47(3),pp. 147-155
   2
   28Diversity of microfungi in marine sediments from the gulf of Thailand and Andaman sea and the in vitro antagonistic activity against plant pathogenic fungiTaboonpong K., Manoch L., Chamswarng C., Piasai O.2014Thai Journal of Agricultural Science
   47(2),pp. 99-108
   0